Bli medlem
For at du skal bli medlem må du opprette en bruker for å administrere din idrettsprofil og dine medlemskap. Dette gjøres gjennom IdrettensID. Barn under 15 år må registres av en foresatt og kan ikke opprette sin egen bruker.

Registrere deg som medlem


Alle som er registrert som medlem av Leksvik idrettslag dekkes av forsikringsordninger ifm. barneidrett og aktiviteter. Medlemskap gir også rabatter fra våre sponsorer.
Vi anbefaler alle å lese gjennom Lov og Organisasjonsplan for Leksvik idrettslag

Medlemskontingent
Alle medlemmer skal årlig betale medlemskontigenten i idrettslaget. Satsene for medlemskontigenten vedtas av årsmøtet i idrettslaget. Som medlem får du årlig tilsendt faktura for ditt medlemskap i Leksvik IL.

Satsene for medlemskap i Leksvik IL i 2022:

Medlem  Sats
Barn t.o.m 7 år  50 kr
Barn 8-16 år  100 kr
Voksne >17 år  250 kr
Familie*  500 kr

*Familiemedlemskap: for å oppnå familierabatt/ familiemedlemskap må du kontakte idrettslaget på admin@leksvikil.no 

I de ulike avdelingene og aktivitetene gjelder vedtatte treningsavgifter, som også må innfris ved deltagelse.

Velkommen som medlem!


Ta kontakt ved spørsmål

Spørsmål til medlemskap kan sendes til admin@leksvikil.no

Spørsmål til faktura av medlemskontingenten kan sendes til admin@leksvikil.no

Spørsmål til treningsavgifter - kontakt den aktuelle avdelingen det gjelder for nærmere info.